# Name Email Phone Fax
1 Dr. Prashanth N. Bharadwaj pnb@iup.edu 724-357-4880 724-357-5743
2 Ms. Divyashree Ravishankar divya@iup.edu 080-66186402/403, +91 8453536991